Thursday, February 27th
7:00 pm to 10:00 pm
145 E Marion Ave, Punta Gorda
(941) 916-9115

Friday, March 6th – Kilt Night, 7:00 pm to 10:00 pm
701 W Lumsden Rd, Brandon
813-661-9688

Friday, March 13th
7:30 pm to 10:30 pm
302 Old Main St, Bradenton
(941) 896-3126

shamrockpub_logoSaturday, March 14th
12:00 pm to 1:00 pm
2257 Ringling Blvd, Sarasota
(941) 952-1730

Saturday, March 14th
10:00 pm to 1:00 am
1724 E 8th Ave, Tampa
(813) 247-1896

_VHIV6JyTuesday, March 17th
12:00 pm to 2:00 pm
8383 S Tamiami Trail, Sarasota
(941) 952-3070

Tuesday, March 17th
5:45 pm to 7:45 pm
302 Old Main St, Bradenton
(941) 896-3126

shamrockpub_logoTuesday, March 17th
9:00 pm to 11:00 pm
2257 Ringling Blvd, Sarasota
(941) 952-1730

Saturday, March 28th
2:00 pm to 5:00 pm
145 E Marion Ave, Punta Gorda
(941) 916-9115